Ruch młodego pokolenia w liczbach

Niestety w tym wypadku nie jest najlepiej. W oparciu o wyniki badań ankietowych stwierdzono, że zbyt rzadko (mniej niż cztery razy w tygodniu) ćwiczy w Polsce 62% młodzieży, natomiast zbyt krótko (mniej niż cztery godziny w tygodniu) 69%. Aktywność fizyczna większości uczniów jest niewystarczająca - u 65% badanych wskaźnik UIAF (Umiarkowana do Intensywnej Aktywność Fizyczna), oznaczający liczbę dni w tygodniu, w którym uczniowie przeznaczali na zajęcia ruchowe co najmniej 60 minut, wynosi mniej niż 5 dni. U 24% uczniów wskaźnik ten jest bardzo niski i wynosi od 0-2,5 dnia.

Aktywność fizyczna jest mniejsza u dziewcząt niż u chłopców, ponadto spada wraz z wiekiem. Niedostatki aktywności fizycznej młodzieży szkolnej są zjawiskiem obserwowanym we wszystkich krajach. Niepokojący jest fakt, że w Polsce odsetek młodzieży poświęcającej na ćwiczenia fizyczne jedną godzinę lub mniej w tygodniu jest większy od średniej dla 129 krajów uczestniczących w badaniach. Według opinii zespołu ekspertów, powołanego przez Health Education Authority, należy zachęcać dzieci i młodzież do co najmniej umiarkowanych wysiłków fizycznych, czyli takich, które powodują uczucie ciepła i przyspieszenie oddechu na 1 godzinę, a minimum pół godziny dziennie.

Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży, niezbędnych do osiągnięcia prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego. Wysiłek fizyczny o odpowiedniej częstości i czasie trwania, jest konieczny dla osiągnięcia wysokiego poziomu wydolności fizycznej i dla zapobiegania licznym chorobom. Z drugiej strony niedobór ruchu stwarza ryzyko rozwoju wielu zaburzeń.

 
Partnerzy