Regulamin klubu

Regulamin Klubu został stworzony aby zapewnić wszystkim Klubowiczkom/om wysoki standard oferowanych usług oraz bezpieczeństwo podczas każdej wizyty w Klubie Sportmania :)

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 
Klub – Klub Dobrego Samopoczucia SPORTMANIA.
Klubowicz/ka – osoba, która ukończyła 18 lat, spełniła warunki opisane w zasadach członkostwa i zawarła umowę członkowską. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat umowę członkowską zawiera jej prawny opiekun.
Opłata członkowska – jednorazowa opłata pobierana przy zapisywaniu się do Klubu (podpisaniu Umowy
z Klubem).
Opłata abonamentowa/Abonament – nabycie uprawnień pozwalających na korzystanie z usług Klubu
w określonym zakresie.
Karta klubowaimienna karta z kodem kreskowym, legitymująca członkostwo w Klubie i prawo do korzystania z jego usług.
Karta zewnętrzna – imienna karta, legitymująca podpisaną umowę Klubu z firmą, która świadczy usługi
z zakresu dodatkowych świadczeń pracowniczych. Karta zewnętrzna zastępuje kartę klubową w czasie trwania umowy Klubu z firmą oraz Klubowiczką/em. Z karty zewnętrznej może korzystać wyłącznie jej właścicielka/el.
 
ZASADY CZłONKOSTWA
 
1. Klubowiczkami/ami mogą zostać osoby o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w programach rekreacyjnych oferowanych przez Klub.
2. Członkostwo w Klubie zawarte jest w formie pisemnej – umowie członkowskiej, potwierdzone podpisem Klubowiczki/a i osoby reprezentującej Klub Sportmania.
3. Klubowiczkom/em zostaje osoba, która uiści opłatę członkowską oraz opłatę abonamentową, zgodnie z aktualnym cennikiem. Klub zastrzega sobie możliwość wymagania rekomendacji przez przynajmniej jednej/go Klubowiczki/a.
4. Klubowiczki/e zobowiązani są wypełnić kwestionariusz medyczny przed przystąpieniem do ćwiczeń, korzystania
z sauny, solarium oraz z pozostałych urządzeń będących na wyposażeniu Klubu (np. Vacu Well czy Roll Shaper).
5. Każda/y Klubowicz/ka jest zobowiązany do wykonania zdjęcia w klubie w celu jego identyfikacji.
6. Osoba poniżej 18 roku życia może przebywać w klubie jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
7. Kobiety w ciąży, osoby z dolegliwościami zdrowotnymi oraz nadwagą powyżej 15 kg, mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie po konsultacji z lekarzem.
8. Wysokość opłat członkowskich oraz opłat abonamentowych jest ustalana przez Klub i może ulec zmianie.
9. Przedłużenie członkostwa następuje automatycznie, po opłaceniu abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy.
10.Klubowiczka/icz przyjmuje status osoby nieaktywnej w momencie braku opłaty abonamentowej przez 180 dni. Po opłaceniu abonamentu członkostwo zostaje przywrócone ponownie.
11.Abonament jest ważny przez okres 30 dni od dnia jego wykupienia.
12.Na każde wejście przypada jedna usługa wykupiona w abonamencie. Każda kolejna usługa w tym dniu traktowana jest jako kolejne wejście.
13.W przypadku każdego abonamentu obowiązują rezerwacje miejsc na zajęcia i usługi. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, osobiście lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie rezerwacji dokonuje się raz przy każdorazowym wykupieniu abonamentu. Dla osób posiadających karty zewnętrzne przewidziane jest maksymalnie pięć miejsc na dane zajęcia.
14.Usługi takie jak masaż lub dieta wymagają rezerwacji, której należy dokonać w recepcji Klubu, gdzie pobierana jest zaliczka w wysokości połowy ich kosztu.
15.Rezerwacja nieodwołana dnia poprzedzającego usługę (w godzinach pracy Klubu) podlega opłacie, wynoszącej połowę kosztu usługi, zaś przypadku usługi Vacu Well i Roll Shaper jest traktowana jako wykorzystana.
16.Nie korzystanie z nabytych uprawnień nie upoważnia do obniżenia opłat bądź zwrotu pieniędzy.
17.W przypadku nieobecności na wybranych zajęciach grupowych, osoba nieobecna może odrobić zajęcia w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji dnia i godziny, ale tylko w czasie trwania abonamentu.
18.Członkostwo w Klubie jest przypisane danej osobie i nie może być nikomu udostępniane.
19.Osoba nabywająca uprawnienia wyraża zgodę na nieodpłatne filmowanie i fotografowanie jej wizerunku podczas obecności na terenie Klubu oraz w trakcie ćwiczeń i imprez organizowanych przez Klub.
20.Dyrekcja Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu oraz nie przedłużenia członkostwa i rozwiązania umowy w przypadku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 
KARTY KLUBOWE I KARTY ZEWNĘTRZNE
 
1. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług świadczonych przez Klub, jest plastykowa karta klubowa, wydawana wszystkim Klubowiczom. Kartą klubową może posługiwać się wyłącznie jej właścicielka/właściciel. Wyjątek stanowią karty zewnętrzne, które do czasu ich użytkowania przez Klubowiczkę/a zastępują kartę klubową.
2. Kartę klubową lub kartę zewnętrzną należy oddać na recepcji każdorazowo przy wejściu do Klubu i odebrać przy wyjściu. Wymiennie za kartę wydawany jest brelok. Osoby nie posiadające karty klubowej lub karty zewnętrznej mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu.
3. W razie wątpliwości, czy karta klubowa lub karta zewnętrzna należy do właściwej osoby, obsługa Klubu ma prawo do weryfikacji dokumentu tożsamości.
4. Karta klubowa lub karta zewnętrzna, którą legitymuje się osoba do tego nie upoważniona, może zostać zatrzymana przez pracownika Klubu.
5. Za kartę klubową jest pobierana kaucja zwrotna 5 zł, która jest wliczona w opłatę członkowską. Opłata dotyczy również osób posiadających karty zewnętrzne. W momencie rezygnacji z karty zewnętrznej, wydawana jest karta klubowa.
6. W przypadku zgubienia karty klubowej lub breloka, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie recepcję Klubu. Koszt 10 zł wydania nowej karty klubowej lub breloka ponosi Klubowicz/ka.
7. Karta klubowa stanowi własność Klubu.
8. W przypadku osób posiadających karty zewnętrzne, Klub ma możliwość pobrania kaucji zwrotnej od Klubowiczki/Klubowicza dokonującej/go rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu.W sytuacji, gdy Klubowiczka/Klubowicz nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji, kaucja nie podlega zwrotowi. Ponadto Klub upoważniony jest do odmówienia rezerwacji miejsc takiej osobie w kolejnych miesiącach.
 
USłUGI OFEROWANE PRZEZ KLUB
 
1. ZAJĘCIA RUCHOWE – dwie przestronne sale do wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych, z dobrą akustyką, mogąca pomieścić do 20 uczestników.
2. ODNOWA BIOLOGICZNA – sauna fińska miejscem do wypoczynku, osobne dla kobiet i mężczyzn.
3. MASAŻ – (miedzy innymi) klasyczny, orientalny, pielęgnacyjny, leczniczy, odchudzający, sportowy, relaksujący, twarzy wykonywany przez wyszkolonych specjalistów.
4. MINI PRZEDSZKOLE DLA DZIECI – pokój zabaw dla dzieci, w czasie gdy mama lub opiekun są na zajęciach w Klubie.
5. MINI SKLEPIK – miejsce gdzie można kupić rzeczy niezbędne do ćwiczeń oraz napoje.
6. SOLARIUM – wyznaczony pokój do zażywania "kąpieli słonecznych" z odpowiednią wentylacją i miejscem do przebrania się.
7. VACU WELL – specjalistyczne urządzenie łączące zalety wysiłku fizycznego i działania podciśnienia. Urządzenia typu rowerek umieszczone są w szczelnej kapsule sięgającej powyżej bioder.
8. ROLL SHAPER – specjalistyczne urządzenie do masażu limfatycznego ciała.
9. URODZINY DLA DZIECI ORAZ BAŚNIOWE NOCE – Klub organizuje urodziny dla dzieci, a także zabawy dla dzieci
z nocowaniem zgodnie z ofertą oraz dodatkowym regulaminem.
 
ZNIŻKI
 
1. Do zniżek upoważnione są osoby studiujące do 25 roku życia oraz młodzież ucząca się. Zniżki przysługują po okazaniu legitymacji studenckiej lub szkolnej i dotyczą tylko zajęć aerobiku, jogi i Pilatesu (nie dotyczą zajęć dla dzieci).
2. Do zniżek rodzinnych upoważnieni są: małżeństwo, rodzeństwo lub dzieci. Zniżkę rodzinną można uzyskać TYLKO
w momencie jednoczesnego zakupu abonamentów dla osób do tej zniżki upoważnionych. Zniżka dotyczy wszystkich zajęć ujętych w grafiku.
3. Wysokość zniżek jest ustalana przez Klub i może ulec zmianie.
4. Zniżek klubowych nie łączy się.
 
BADANIE WSTĘPNE
 
1. Klubowiczki/e mogą skorzystać z badania wstępnego (pomiar: ciśnienia krwi, tętna, masy tłuszczowej, wody, indeksu masy ciała - BMI, ciężaru ciała), które jest rejestrowane w specjalnych rubrykach w umowie członkowskiej i po około 3 miesiącach, gdzie pomiar może być dokonany ponownie w celu porównania wyników.
2. Badanie wstępne i badanie po okresie ok. 3 miesięcy stanowi całość.
3. Wysokość opłaty za badanie jest ustalana przez Klub i może ulec zmianie.
4. Badanie wstępne nie jest badaniem lekarskim i ma jedynie charakter informacyjny. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
 
GOŚCIE
 
1. Klubowiczki/e mają prawo zapraszać do Klubu gości. Jednorazowo do Klubu można zaprosić 1 osobę. Gość może korzystać z bezpłatnych zajęć po okazaniu specjalnego karnetu, który zostawia w recepcji.
2. Ze statusu gościa może korzystać osoba nie będąca Klubowczką/em maksymalnie raz w ciągu roku kalendarzowego.
3. Goście zobowiązani są do wpisu w karcie rejestracji i zapoznania się z Regulaminem Klubu oraz Regulaminem Zajęć.
4. Goście mogą korzystać nieodpłatnie z aerobiku lub jogi oraz sauny. Pozostałe usługi są płatne, zgodnie z aktualnym cennikiem.
5. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone w Klubie oraz na jego terenie.
 
DZIECI
 
1. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie na zajęciach zorganizowanych lub w Mini Przedszkolu, pod opieką osoby dorosłej.
2. Organizowane w Klubie zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży są płatne.
3. Obsługa Klubu zapewnia opiekę nad dziećmi w specjalnie wydzielonym i przygotowanym Mini Przedszkolu. Szczegółowe zasady korzystania z tego miejsca określa znajdujący się tam oddzielny regulamin.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione poza Mini Przedszkolem, oraz dzieci nie przebywające na zajęciach zorganizowanych.
5. Za szkody wyrządzone przez dzieci w Klubie lub na jego terenie odpowiadają rodzice.
 
GODZINY OTWARCIA
 
1. Klub jest otwarty w dni powszednie na 30 min przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
2. W dniach, w których niezbędne będzie zamknięcie Klubu lub skrócenie godzin jego działalności w celu dokonania niezbędnych napraw, informacje zostaną podane z wyprzedzeniem i wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE
 
1. Osoby korzystające z usług na terenie Klubu, zobowiązane są do:
zachowania, które w żaden sposób nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników,
przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania,
nie przejawiania zachowań mogących utrudnić lub zakłócić korzystanie z Klubu innym użytkownikom,
przestrzegania zasad użytkowania rzeczy należących do wyposażenia Klubu,
zabierania na czas trwania zajęć kosztowności, pieniędzy, dokumentów itp. na salę ćwiczeń,
noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia stosownie do wymagań,
przestrzegania czystości,
podporządkowania się zarządzeniom Klubu,
stosowania się do zaleceń personelu Klubu,
terminowego dokonywania opłat.
2. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz:
palenia tytoniu,
spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających i dopingujących,
wnoszenia szklanych opakowań na sale ćwiczeń,
używania przyborów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
wprowadzania zwierząt.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
4. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a użytkowane przez Klubowiczki/ów są własnością Klubu.
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Klubowiczki/ów i Gości powstałe na skutek nie przestrzegania przez nich regulaminu.
6. Wyklucza się inne roszczenia o odszkodowania wobec Klubu poza ubezpieczeniem zawartym w ramach odpowiedzialności cywilnej Klubu.
7. Osoby wchodzące na zajęcia inne niż wynikające z wyznaczonego i zapisanego dla nich grafiku, na których jest pełna obsada osób ćwiczących, biorą na siebie odpowiedzialność za spowodowanie ograniczeń ruchowych pozostałych osób i ewentualnych obrażeń ich ciała.
8. W przypadku przyjścia na zajęcia pięć lub mniej osób, zostaną one połączone z zajęciami równoległymi lub odwołane.
9. Dyrekcja Klubu może odmówić prawa wstępu na jego teren osobom, których zachowanie, bądź ubiór uzna za nieodpowiedni.
10.Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających, nie maja wstępu na teren Klubu.
11.Aktualny grafik zajęć, Regulamin Klubu oraz Regulamin Zajęć znajduje się w recepcji Klubu i jest także dostępny na stronie internetowej: www.sportmania.waw.pl.
12.Klub ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu i cennika. Informacja o tym zostanie przekazana z tygodniowym wyprzedzeniem.
 
W celu jak najlepszego spełnienia Państwa oczekiwań jesteśmy otwarci na wszelkie
opinie i sugestie. Prosimy je składać w formie pisemnej w recepcji lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

(: ZABIERZ ZE SOBĄ UŚMIECH :)
Życzymy Państwu miłego spędzania czasu w Klubie :)
KLUB DOBREGO SAMOPOCZUCIA SPORTMANIA
Regulamin obowiązuje od 1 maja 2011 r.
 
Partnerzy